Gazeta Agronews Nr. 3

– odpowiedź na chwasty w kukurydzy Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Co to jest za preparat? Adengo 315 SC to herbicyd doglebowy, przeznaczony do zwal- czania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Jak i kiedy go stosować? Preparat można stosować przed wschodami lub krótko po wschodach rośliny uprawnej (maks. do 2 liści kukurydzy). Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. Czy lepiej stosować Adengo przed- czy powschodowo? Najlepsza skuteczność produktu jest w warunkach właściwego uwilgotnienia gleby i zawsze lepiej wybrać taki termin, gdy gleba jest wilgotna, czyli po opadach deszczu. Ze względu na póź- niejsze wschody niektórych chwastów i dłuższe działanie termin krótko powschodowy (maks. do 2 liści kukurydzy) wydaje się być właściwszy. Jaką dawkę należy zastosować na polu? Produkt zalecany jest w dawkach 0,33-0,44 l//ha. Wyższą zale- caną dawkę środka należy stosować na polach: silnie zachwasz- czonych (szczególnie rdestem powojowatym i przytulią) oraz na glebach cięższych Czy skuteczność produktu jest uzależniona od wilgotności gleby? Czy stosować produkt podczas suszy? Skuteczność działania produktów doglebowych jest zawsze uza- leżniona od wilgotności gleby i w okresie suszy nie należy stoso- wać żadnych produktów doglebowych ze względu na ich słabszą skuteczność. W takich wypadkach polecamy produkty nalistne Maister i Maister Pak (najlepiej w dawkach dzielonych). Jaką przewagę ma produkt Adengo nad produktami konkuren- cyjnymi? Produkt Adengo jest jednym z najlepszych produktów na rynku, zwalcza bardzo wiele chwastów z różnych rodzin biologicznych, w tym także chwasty uporczywe i trudnozwalczalne. Wykazuje skuteczniejsze i dłuższe działanie niż niejeden produkt, szczegól- nie na chwasty jednoliścienne – nawet stosowany przedwscho- dowo. Poza tym jest dostępny w korzystniejszej cenie niż wiele podobnych rozwiązań używanych dotychczas. Zastosowany w dobrych warunkach przynosi znaczne zwyżki plonu i gwarantuje czyste pole przez cały sezon, o czym mogli się przekonać rolnicy w ciężkim sezonie roku 2011. Jakie chwasty są zwalczane przez Adengo? Adengo zwalcza ponad 85 gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych, w tym przede wszystkim: chwastnicę jedno- stronną, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą, przytulię czepną, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian po- spolity, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice i inne. Czy Adengo zwalcza perz właściwy? Skuteczność Adengo na perz jest niewystarczająca. W przypadku obecności na polu perzu właściwego polecamy produkt Maister 310 WG lub oferowany w akcji promocyjnej Maister Pak – najlepiej w dawkach dzielonych. Jaka jest różnica pomiędzy Adengo a oferowanym również przez Bayer produktem Maister i Maister Pak? W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu? Przed wschodami kukurydzy lub krótko po wschodach, do fazy 2 liści kukurydzy, należy zastosować Adengo . Jeżeli na polu występuje palusznik i jest wilgotno, należy stosować Adengo , który jest znacznie skuteczniejszy niż Maister w zwalczaniu tego chwastu. Jeśli są odpowiednie warunki atmosferyczne i możliwo- ści agrotechniczne, czyli odpowiednia wilgotność gleby, należy zastosować produkt Adengo 315 SC. Jeśli w tym okresie jest su- cho lub jeżeli na polu występuje perz, należy zastosować produkt Maister . Jeżeli kukurydza ma już powyżej 3 liści, należy zastoso- wać Maister lub Maister Pak . Jeżeli oprócz perzu mamy na polu także rdest powojowaty, to należy zastosować Maister Pak . Czy produkt Adengo jest bezpieczny do stosowania w kukury- dzy? Czy występuje wrażliwość odmianowa na ten produkt? Ryzyko fitotoksyczności przy stosowaniu środków ochrony roślin zawsze istnieje. Jeśli chodzi o preparat Adengo 315 SC, przetesto- wany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono jakiejkolwiek wrażliwości odmianowej. W preparacie znajduje się najnowszej generacji sejfner, który zabezpiecza roślinę uprawną, a dodatkowo wpływa na system korzeniowy rośliny uprawnej zabezpieczając ją przed niekorzyst- nym działaniem warunków stresowych. Podsumowując, Adengo 315 SC jest bezpieczny dla rośliny uprawnej, co zostało wykazane w większości doświadczeń, podczas których produkt był stoso- wany w zalecanych dawkach 0,33-0,44 l/ha. Jednak zawsze należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej i unikać stosowania herbicydów w warunkach: przeciągających się okresów chłodów, w czasie skrajnej suszy, na glebach kwaśnych, piachach i gdy występują wczesnowiosenne spadki temperatury (przymrozki). Jaki jest mechanizm działania tego herbicydu? Jest to herbicyd doglebowy. Zawiera dwie wzajemnie uzupełniają- ce się substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Tienkar- bazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłó- cenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei druga substancja aktywna: izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych, która powo- duje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin. Środek działa systemicznie, pobierany jest zarówno poprzez korzenie, jak i łodygi kiełkujących chwastów oraz jest szybko transportowany w całej roślinie. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604 158 569 lub 601 273 576. Czy Adengo zwalcza perz właściwy? Skuteczność Adengo na perz jest niewystarczająca. W przypadku obecności na polu perzu właściwego polecamy pr dukt Maister 310 WG lub oferowany w akcji promocyjnej Maist r Pak – najlepiej w dawkach dzielonych. Jaka jest różnica pomiędzy Adengo a oferowanym również przez Bayer produktem Maister i Maister Pak? W jakich warunkach należy je stosować i który pr dukt wybrać i zastosować na polu? Przed wschodami kukurydzy lub krótko po wschodach, do fazy 2 liści kuk rydzy, należy zast sować Adengo. Jeżeli na polu występuje palusznik i jest wilgotno, należy stosować Adengo, który jest znacznie skuteczniejszy niż Maister w zwalczaniu tego chwastu. Jeśli są odpowiednie warunki atmosferyczne i możliwości agrotech iczne, czyli o powiednia wilgotność gleby, należy zastosować produkt Adengo 315 SC . Jeśli w tym okresie jest sucho lub jeżeli na polu występuje perz, należy zastosować produkt Maister. Jeżeli kukurydza ma już powyżej 3 liści, należy zastosować Maister lub Maister Pak . Jeżeli oprócz perzu mamy na polu także rdest powojowaty, to należy zastosować Maister Pak . Czy produkt Adengo jest bezpieczny do st sowania w kukurydzy? Czy wystę uje wrażliwość odmianowa na ten produkt? Ryzyko fitotoksyczności przy stosowaniu środków ochrony roślin zawsze istnieje. Jeśli chodzi o preparat Adengo 315 SC, przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono jakiejkolwiek wrażliwości odmianowej. W preparacie znajduje się naj owszej generacji sejfner, który zabezpiecza roślinę uprawną, a dodatkowo wpływa na system korzeniowy rośliny uprawnej zabezpieczając ją przed niekorzystnym działaniem warunków stresowych. Podsumowując, Adengo 315 SC jest bezpieczny dla rośliny uprawnej, co zostało wykazane w większości doświadczeń, podczas których produkt był stosowany w zalecanych dawkach 0,33-0,44 l/ha. Jednak zawsze należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej i unikać st sowania herbicydów w warunkach: przeciągających się okresów chłodów, w czasie skrajnej suszy, na glebach kwaśnych, piachach i gdy występują wczesnowiosenne spadki temperatury (przymrozki). Jaki jest mechanizm działania tego herbicydu? Jest to herbicyd doglebowy. Zawiera dwie wzajemnie uzu łniające się subst ncje aktywne z różn ch grup chemicznych. Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego a biosyntezę aminokwasów, co w ko sekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei druga subst ncj aktywna: izoksafl utol jest inhibitorem synt zy barwników foto ktywnych, która powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach r ślin. Środek działa systemic nie, pobierany j st zarówno poprzez korzenie, jak i łodygi kiełkujących ch astów oraz j st szybko transportowany w całej roślinie. Po zastosowaniu środka chwasty ni wschodzą lub kró ko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają. W przypadku d datkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604 158 569 lub 601 273 576. Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 2 572 36 12, fax 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdy użycie przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Ze środków ochrony rośli należy korzystać zacho anie z i i przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i infor acj r zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przest ze aj z i t . Bayer C opScience, Al. Jeroz limskie 158, 02-326 arsza a, t l. 3 , f 19 marzec-kwiecień 2012 produkcja roślinna

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=